Vyúčtování elektřiny

 

Co označuje zkratka OPM? Odběrné a předávací místo. Označuje místo napojení objektu (např. domácnost) ke zdroji energie (elektrická síť, plynový rozvod).

Co znamená EAN OPM? Jednoznačná identifikace "odběrného a předávacího místa" (elektřina). Toto číslo je platné v rámci celého území ČR a s přechodem k novému dodavateli se nemění.

Co je jednotková cena elektřiny? Je uváděna v souladu s "Cenovým rozhodnutím ERÚ" (Energetický regulační úřad) v Kč za  MWh (megawatthodina). Spotřeba na elektroměru je zobrazována v kWh (kilowatthodina), ve vyúčtování jsou jednotky kWh přepočteny na MWh (1 MWh = 1000 kWh).

Co znamená jednotarifová sazba? Dodávka elektrické energie se počítá po celou dobu pomocí stejné sazby.

Co je dvoutarifová sazba - V průběhu dne je dodávka elektřiny rozdělena do období vysokého tarifu (VT), kdy je účtována za vyšší cenu, a do období nízkého tarifu (NT), který je zpoplatněn nižší sazbou. NT je určen zejména pro elektrické vytápění a akumulační ohřev vody.

Kdy se používá nízký tarif (NT)? NT se vyskytuje pouze u dvoutarifových produktů (u jednotarifových pouze VT). NT je časové pásmo, kdy se odběr elektřiny oceňuje nižšími cenami. Důvodem je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě v daném časovém úseku. Délka časového úseku NT se liší dle zvolené distribuční sazby.

Kdy se používá vysoký tarif (VT)? U jednotarifních sazeb se vyskytuje pouze VT. U dvoutarifních sazeb se objevují oba typy tarifů: VT i NT.

Co označuje zkratka HDO (časy spínání VT a NT)? Hromadné dálkové ovládání (HDO) zajišťuje především povely pro přepínání tarifů (VT, NT) v elektrické síti každého distributora. Režim spínání NT je řízen prostřednictvím HDO každého distributora. Konkrétní časy spínání pro Vaše OPM najdete na stránkách daného distributora.


STRUKTURA CENY ELEKTŘINY

 

1. Silová elektřina

Silová elektřina - Cena za silovou elektřinu nepodléhá regulaci Energetického regulačního úřadu. Tvoří přibližně polovinu celkových nákladů komodity a její výše je ovlivněna trhem, pro Vás tedy výběrem dodavatele.

Pevná cena za měsíc - Jedná se o součást složky "silová elektřina", její cena je závislá na poskytované produktové řadě dodavatele elektřiny.

 

2. Regulované platby

Níže uvedené položky jsou dány cenovými rozhodnutími ERÚ (Energetický regulační úřad). Naše společnost je nemá možnost ovlivnit.

Měsíční plat za příkon- Jde o částku, která se odvíjí od jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem (udáváno v ampérech "A"). Jedná se o část nákladů na vybudování a údržbu distribuční soustavy, která se platí ve stálé měsíční výši bez ohledu na spotřebu. Čím vyšší je hodnota jističe, tím větší je i tato platba.

Distribuované množství - To je cena za "dopravu MWh" ke konečnému spotřebiteli. Může se dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu.

Systémové služby - Systémové služby vykonává společnost ČEPS. Tato společnost ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR, zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny.

Podpora výkupu elektřiny - V podstatě se jedná o příspěvek na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE), kombinovanou výboru tepla a druhotné zdroje. Při vstupu do EU se ČR zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos.

Činnosti zúčtování OTE - Jde o příspěvek na činnost operátora trhu s elektřinou. Více na www.ote-cr.cz.

 

3. Daň z elektřiny

Daň z elektřiny je zavedená od roku 2008 a jedná se o jednu z tzv. ekologických daní vyplývajících ze závazků vůči Evropské unii. Tuto daň odvádí dodavatel Celní správě hromadně za všechny svoje klienty.