Vyúčtování plynu

 

Co označuje zkratka OPM? Odběrné a předávací místo. Jedná se o místo napojení objektu (např. domácnost) ke zdroji energie (plynový rozvod).

Co znamená EIC KÓD? Slouží k jednoznačné identifikaci "odběrného a předávacího místa" (plyn). Toto číslo je platné v rámci celého území ČR a s přechodem k novému dodavateli se nemění.

Co je jednotková cena plynu? Je uváděna v souladu s "Cenovým rozhodnutím ERÚ" (Energetický regulační úřad) v Kč za kWh (kilowatthodina). Spotřeba na plynoměru je zobrazována v m3 (metr krychlový), ve vyúčtování jsou jednotky m3 přepočteny na kWh.

Proč se ve vyúčtování objevují dvě jednotky - kWh a m³?Spotřeba je měřena v , ale při fakturaci je přepočtena na kWh. Jedna kWh zemního plynu odpovídá jedné kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. Spotřeba v kWh = spotřeba v m³ * koeficient přepočtu * spalné teploKoeficient přepočtu = technická konstanta, jejíž hodnota závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku a umístění plynoměru (vně nebo uvnitř budovy). Spalné teplo v kWh/m³ = (cca 10,55 kWh/m³) - průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období. Spalné teplo = takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva. Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh provádíme za standardních podmínek používaných v plynárenství, tj. 15° C a 101,325 kPa. Spalné teplo zjišťujeme průběžně a pro účely přepočtu ho vypočítáváme ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676.

Co vyjadřuje "1 kWh" zemního plynu? - "1 kWh" zemního plynu odpovídá 1 kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. Určuje se výpočtem z naměřeného chemického složení plynu za konkrétních tlakových a teplotních podmínek.

Proč došlo k přechodu na kWh? - Hlavním důvodem je objektivnější způsob účtování spotřeby zemního plynu. Ten je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. Použitím energetické jednotky (kWh) místo objemové (m³) se eliminují rozdíly v jakosti dodávaného zemního plynu a rozdílné hodnoty atmosférického tlaku při odběru na různých místech v ČR. Prodej zemního plynu v energetických jednotkách lépe vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu. Spálením 1 m³ zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie.


 

STRUKTURA CENY PLYNU:

 

1. Plyn

Cena za odebraný zemní plyn - Tato položka nepodléhá regulaci Energetického regulačního úřadu. Tvoří přibližně polovinu celkových nákladů komodity a její výše je utvářena trhem, pro zákazníka výběrem dodavatele.

Stálý měsíční poplatek - Výše poplatku je závislá na poskytované produktové řadě dodavatele plynu a odebíraném množství.

 

2. Regulované platby

Níže uvedené položky jsou dány cenovými rozhodnutími ERÚ (Energetický regulační úřad). Naše společnost je nemá možnost ovlivnit.

Distribuce, cena za odebraný zemní plyn - Platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Vypočítává se ze skutečné spotřeby za vyúčtovací období.

Distribuce, stálý měsíční poplatek - Platba za distribuci plynu do odběrného místa zákazníka stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Vypočítává se jako součin výše poplatku a počtu měsíců vyúčtovacího období.

Činnosti zúčtování OTE - Jde o příspěvek na činnost operátora trhu s plynem. Více na www.ote-cr.cz.

 

3. Daň z plynu

Daň z plynu - Daň ze zemního plynu je stanovená zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. V tomto zákoně jsou rovněž vyjmenovány podmínky upravující osvobození od placení této daně. Zákazníci v kategorii "Domácnost" jsou od placení daně osvobozeni.