Online smlouva pro domácnosti

Nejsnadnější cesta ke skutečně levnější elektřině a plynu od X ENERGIE. Vezměte si k ruce vaši poslední fakturu od současného dodavatele a ve 4 rychlých krocích vyplňte online smlouvu a přejděte k nám.

  • 1Zákazník
  • 2Adresa
  • 3Další údaje
  • 4Elektřina
  • 5Plyn

Údaje o zákazníkovi

Adresa zákazníka (fakturační adresa)

Doručovací adresa (vyplňte, pokud se liší od fakturační adresy)

Platební údaje

* Vyplněním zákazník prohlašuje, že se jedná o kontakt, který používá pro komunikaci a přijímání obchodních sdělení.

Smluvní údaje

Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zahájení dodávky do odběrných míst Zákazníka. Doba trvání Smlouvy začne plynout dnem účinnosti Smlouvy.

Další služby

Souhlasím se zařazením do pojištění a prohlašuji, že jsem se seznámil s Rámcovou pojistnou smlouvou č 400.009 (dále jen „PS“) a splňuji podmínky pro zařazení do pojištění.
Prohlašuji, že jsem zdráv ve smyslu podmínek PS.
Vinkuluji pojistné plnění ve prospěch X Energie, s.r.o. a souhlasím s určením X Energie, s.r.o. jako obmyšlené osoby.
Prohlašuji, že jsem zaměstnán ve smyslu podmínek PS.
Uděluji souhlas se zjišťováním svého zdravotního stavu ve smyslu §2828 z.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Zákazník sjednává s poskytovatelem dodávku elektřiny

Zákazník sjednává s poskytovatelem dodávku plynu