Podmínky užití

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.xenergie.cz (dále jen “Stránky”) je společnost X Energie, s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00, Praha 1, IČ: 24817872, DIČ: CZ24817872, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám (dále jen “Provozovatel”).

Všechna autorská práva k informacím a materiálům (dále jen „Obsah“) uvedeným na Stránkách náleží výlučně a pouze Provozovateli.

Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob navštěvujících Stránky (dále jen "Uživatel") se při jejich používání řídí těmito podmínkami užití Stránek (dále jen “Podmínky”).

Uživatel je vždy, když vstoupí na tyto stránky, povinen se opakovaně seznámit s obsahem těchto Podmínek. Využíváním Stránek Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami a potvrzuje, že si Podmínky přečetl a porozuměl jim. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami, nesmí Stránky využívat.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, ceníků a všeobecných obchodních podmínek Provozovatele, včetně informací o jejich změnách, nemá povahu žádného právního úkonu, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 

Využívání obsahu Stránek

Obsah Stránek je chráněn zákony o duševním vlastnictví. Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, odvolatelnou, nepřevoditelnou, neexkluzivní licenci k zobrazení Obsahu na počítači Uživatele a/nebo vytisknutí přiměřeného množství kopii, a to pouze pro osobní, nekomerční účely.

Pokud to není výslovně uvedeno v těchto podmínkách jinak, nesmí Uživatel kopírovat, distribuovat, modifikovat, veřejně předvádět a zobrazovat, tvořit odvozená díla jakéhokoliv obsahu Stránek bez předchozího souhlasu Provozovatele. Komerční využití a redistribuce je zakázaná.

 

Chování Uživatele

Uživatel je povinen respektovat autorská práva Provozovatele ke Stránkám. Při používání Stránek nesmí Uživatel zasahovat do bezpečnosti Stránek, nemůže Stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst Stránek.

 

Spolehlivost informací

Provozovatel vyvine maximální úsilí, aby zajistil přesnost a spolehlivost publikovaného Obsahu. Provozovatel však nenese odpovědnost za přesnost, bezchybnost, aktuálnost, spolehlivost nebo celistvost informací a materiálů poskytnutých na Stránkách.

 

Omezení odpovědnosti

Stránky a jejich Obsah, a jakékoliv služby a produkty zde nabízené či uvedené jsou poskytovány “tak jak jsou” a “jak jsou k dispozici”. Provozovatel, jeho zaměstnanci či zástupci neodpovídají za náhradu škody vzniklé na základě či v souvislosti:

  -  s přístupem, využitím či nemožnosti využití Stránek

  -  s materiály, informacemi či doporučeními, které se na Stránkách objeví či vzniknou na základě služeb na nich poskytovaných;

  -  s prodlením, chybou či výpadkem v provozu Stránek či služeb nabízených na nich či jejich prostřednictvím.

 

Toto komplexní omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh.

Na kvalitu, funkčnost, dostupnost nebo výkon Stránek se nevztahuje žádná záruka.

Ustanovení Podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelná budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

 

Změny Podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv dle svého uvážení a bez předchozího upozornění změnit či upravit jakoukoliv část Stránek a/nebo těchto Podmínek. Při změně Podmínek Provozovatel vyrozumí Uživatele tak, že na Stránkách zveřejní aktuální znění Podmínek. Tím, že Uživatel bude využívat Stránky po změnách či úpravách Podmínek, souhlasí s těmito pozměněnými či upravenými Podmínkami a potvrzuje, že si Podmínky opakovaně přečetl a porozuměl jim. Nesouhlasí-li Uživatel s pozměněnými Podmínkami, nemůže Stránky dále využívat. Provozovatel výslovně zamítá jakékoliv Uživatelem navržené podmínky, které jsou nad rámec Podmínek nebo jsou s nimi v rozporu. Takovéto podmínky nejsou platné ani účinné.

 

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

 

Cookies

Za účelem zvýšení spolehlivosti, ergonomie a uživatelského komfortu jsou na Stránkách použity cookies, tags a další technologie podobného charakteru. Použití těchto technologií umožňuje Provozovateli poskytovat informace přizpůsobené potřebám Uživatele a rovněž jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemá Uživatel důvěru, lze je ve webovém prohlížeči zakázat. V nápovědě prohlížeče o této technologii nalezne Uživatel obecné informace i návod, jak cookies zakázat.

 

Kódy třetích stran

Na Stránkách jsou použity kódy společnosti Google. Provozovateli pomáhají zkvalitňovat Obsah Stránek a rovněž analyzují chování zákazníků na Stránkách.

 

Řídící právo a jurisdikce

Tyto Podmínky se řídí a vykládají dle platných zákonů České republiky.

Nemá-li Uživatel pobyt v České republice a vzejde-li ve vztahu k Podmínkám spor, veškeré spory budou převedeny k soudům České republiky, které ve věci rozhodnou.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel či jeho důvěryhodný partner může informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách Provozovatele. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

Provozovatel uchovává osobní údaje zákazníků bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.